Szkolenia - Satel - regulamin
Ostatnia aktualizacja: Styczeń 07 2019 13:48:38REGULAMIN SZKOLEŃ§ 1
Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach warsztatowych organizowanych przez firmę Zakład Elektroniki Profesjonalnej Alarm-Service Łukasz Gawor Kraków ul. Heltmana 40.


§ 2
Uczestnicy szkoleń warsztatowych


Uczestnikami szkoleń warsztatowych mogą być:
1. Partnerzy handlowi firmy Alarm-Service
2. Instalatorzy systemów alarmowych chcący poszerzyć swoje umiejętności i podnieść kwalifikacje w zakresie teletechnicznych
3. Osoby przygotowujące się do podjęcia zawodu instalatora elektronicznych systemów ochrony i dozoru .
4. Osoby interesujące się tematyką poruszaną na szkoleniach (instalatorzy, uczniowie szkół technicznych, itp.).


§ 3
Informacje o szkoleniach warsztatowych


1. Szkolenia warsztatowe organizowane przez Alarm-Service odbywają się w miejscu wskazanym na stronie internetowej www.alarm-service.pl
2. Terminy szkoleń warsztatowych oraz zakres programowy i ilość uczestników podajemy na stronie internetowej www.alarm-service.pl
3. Po zakończeniu szkolenia wydajemy imienny Certyfikat Ukończenia Szkolenia z wpisaną tematyką i zakresem. Dokument stanowi jedynie informację o ukończonym szkoleniu .


§ 4
Warunki udziału w szkoleniach warsztatowych


Warunkiem udziału w szkoleniach warsztatowych jest spełnienie niżej wymienionych wymagań:
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.alarm-service.pl
2. Dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem szkoleń warsztatowych (aktualny cennik znajduje się na stronie www.alarm-service.pl )
3. Opłata powinna być dokonana najpóźniej 3 dni od chwili wypełnienia formularza zgłoszeniowego
4. Nie dokonanie opłaty w terminie, o którym mowa pkt 3, jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia
5. Opłata za szkolenie obejmuje koszty:
• uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym
• materiałów szkoleniowych
• posiłku (jeden posiłek, kawa, herbata)
6. Opłata nie pokrywa kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania. Koszty te pokrywa uczestnik we własnym zakresie


§ 5
Warunki rezygnacji


1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może nastąpić wyłącznie w przypadku zgłoszenia w formie pisemnej rezygnacji ze szkolenia nie później niż na 7 dni przed planowanym szkoleniem. Rezygnację należy przesłać e-mailem na adres:
ons@alarm-service.pl 2. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1, nastąpi zwrot wniesionej opłaty


§ 6
Postanowienia końcowe


1. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do udziału w szkoleniu będzie mniejsza niż 50% założonej liczby uczestników lub z innych ważnych powodów, Alarm-Service zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym osoby, które zgłosiły udział w szkoleniu zostaną niezwłocznie powiadomione. W takim przypadku uczestnicy otrzymają zwrot wniesionej opłaty.
2. Uczestnicy mogą składać reklamacje dotyczące szkolenia wyłącznie w formie pisemnej do Alarm-Service najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
3. Alarm-Service zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu zapowiadając wprowadzenie tych zmian z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.alarm-service.pl
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.alarm-service.pl